Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

O Zespole Interdyscyplinarnym

Informacja o Zespole Inrterdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1390) gmina realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego.
W dniu 14 lutego 2017 roku Zarządzeniem nr 9/2017 Wójta Gminy Koneck został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład 7 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego (…) wchodzą przedstawiciele:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konecku,
  • Kuratorskiej Służby Sądowej w Aleksandrowie Kujawskim,
  • Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim,
  • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konecku,
  • Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Święte i okolic
  • Zespołu Szkół w Konecku


Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w gminie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego obejmuje w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji                   w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, a także inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mają ustawowy obowiązek odbywać posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W celu rozwiązywania problemów związanych               z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grup robocze. W skład grup roboczych wchodzą zawsze pracownik socjalny i dzielnicowy Policji, jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci do grup powoływani są również pracownicy placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci z rodzin objętych procedurą oraz inni specjaliści znający sytuację rodziny.


„Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku                  z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie” – art. 9d. 2 ustawy                         o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kontakt: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą                w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konecku


Koneck 30, 87-702 Koneck, tel.: 54/2722002.

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak