Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

Informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koneck

Gmina Koneck zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koneck.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Załączone pliki w formacie pdf (powód: pliki nie są dostępne cyfrowo).
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Formularze nie mają etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Mickiewicz.
 • E-mail: budownictwo@koneck.eu
 • Telefon: 531 461 964

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Koneck
 • Adres: ul. Włodzimierza Lubańskiego 11
  87-702 Koneck
 • E-mail: wojt@koneck.eu
 • Telefon: 54 272 23 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynków prowadzą 3 wejścia od ul. Włodzimierza Lubańskiego. Jedno do Urzędu Gminy i dwa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów. Przy wejściu do budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość wezwania pracownika za pomocą dzwonka, który umieszczony jest na wysokości około jednego metra od posadzki po lewej stronie drzwi na ścianie. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy klatce schodowej na parterze budynku. Obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie. Informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w sekretariacie urzędu usytuowanym na piętrze, pod numerem telefony 54 27 22 302 lub poprzez pocztę elektroniczną ugkoneck@koneck.eu. Do wejścia do budynku Urzędu Gminy i GOPS prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Do wejścia do budynku Urzędu Gminy i GOPS prowadzi podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.