Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

Rozwój aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz poprawy ich integracji ze środowiskiem

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku realizuje projekt pt.,,Rozwój aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz poprawy ich integracji ze środowiskiem, nr RPKP.09.02.01-04-0023/17, złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17 Oś Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Cel: Zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 40 os. korzystających z pomocy w tym: 15 os. z niepełnosprawnością i 16 os.III fil pom. oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym zam. na terenie woj. kujawsko-pom, pow. aleksandrowskim, gminy Koneck. poprzez zastosowanie aktywnych form w okresie od 1.07. 2018 r. do 30.11. 2019 r. W ramach projekt. usługi aktywnej integracyjnej będą miały charakter wsparcia indywidualnego. adresowane dla os., rodzin, oraz do określ. środowiska. Uczestnicy otrzymają wsparci. prowadzące do kompleksowej aktywizacji społecznozawodowej poprzez zastosowanie 4 instrumentów aktywnej integracji, wsparcia dla otoczenia oraz działania środowiskowe. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane będą w oparciu o Prog. Aktyw. Lokal. (PAL).Proces wsparcia os, rodzi i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczenia społecznego odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej os, rodzi , środowi. z uwzględnieniem diagnozy społecznej, problemu, zasób, potencja, predyspozycji i potrzeb.

Wskaźnik: Rezultat: Grupa doc.40 os. liczba os. zagrożonych ubóstw. lub wyklucz. społe, które uzyskały kwalifi. po opuszczeniu programu 11 os.(6K/5M), liczba os. zagroż. ubóst. lub wyklucz. społe. poszukują. pracy po opuszczeniu programu 23 os (15K/8M), liczba os. zagroż. ubóst. lub wyklucz. społe. pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracą na własny rach) 10 os. (7K/3M). Produkt: Liczba os. zagr. ubóstw. lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 40 os.(25/15M), liczba os. niepełnospraw. objętych wsparciem w programie 15 os(7K/8M). Zadania: 1 Aktywna integracja o charakterze społecznym i zdrowotnym; 2 Aktywna integracja o charakterze zawodowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 213 182,50 zł w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 181 205,12 zł co stanowi 85% wartości projektu.

Wysokość wkładu własnego Gminy Koneck w realizację projektu wynosi 31 977,38 zł w podziale na 2018 r. w kwocie 15 988,69 zł i 2019 r. w kwocie 15 988,69 zł.

 

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak