Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Anna Agnieszka Żak
Komórka organizacyjna
 • Stanowisko ds. kadr, oświaty i obsługi kancelaryjnej
Stanowisko

inspektor

Telefon:
542722302 w. 17
Adres email:
Obowiązki:
 1. W związku z porozumieniem w sprawie zmiany warunków pracy  i płacy dokonuje się zmiany zakresu zadań będącego częścią składową zakresu obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności, który otrzymuje brzmienie:

   

  1. I.                Zakres zadań:

   

  1. Obsługa łączności urzędu, w tym sporządzanie umów dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi BIP oraz strony internetowej.
  2. Przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji wpływającej
   i wychodzącej  z urzędu.
  3. Ekspedycja przesyłek pocztowych.
  4. Prenumerata aktów prawnych i przekazywanie korespondencji wpływającej do urzędu.
  5. Prowadzenie zbiorów aktów normatywnych.
  6. Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych w Urzędzie Gminy w Konecku z wyjątkiem spraw należących do obowiązków kierownictwa urzędu.
  7. Nadzór nad osobami realizującymi staż w Urzędzie Gminy w Konecku na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, sporządzanie wniosków o organizację stażów.
  8. Sporządzanie wniosków o organizację robót publicznych.
  9. Dokumentowanie kontroli zarządczej w urzędzie.
  10. Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych oraz ich zamawianie.
  11. Prowadzenie rejestru wydanych legitymacji służbowych oraz ich zamawianie.
  12. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół.
  13. Organizacyjne przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.
  14. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dyrektorów szkół.
  15. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów kierowanych do poszczególnych szkół.
  16. Stały kontakt z dyrektorami szkół i współpraca z nimi w zakresie oświaty.
  17. Bieżące dostarczanie pism sygnowanych do dyrektorów szkół.
  18. Organizowanie okresowych szkoleń w zakresie spraw osobowych i socjalnych
   dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę.
  19. Organizacyjne przygotowywanie narad z zakresu spraw wynikających z prowadzenia oświaty.
  20. Sprawdzanie pod względem merytorycznym arkuszy organizacyjnych szkół.
  21. Prowadzenie całokształtu spraw związanych  z realizacją inwestycji i remontów
   w zakresie stanowiska ds. oświaty (z wyłączeniem  Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku) przy współpracy
   ze stanowiskiem ds. budownictwa, inwestycji  i zamówień publicznych w zakresie spraw dotyczących ustawy prawo zamówień publicznych oraz budowlanych
   z wyłączeniem nadzorowania branżowego inwestycji i remontów.
  22. Planowanie inwestycji i remontów dotyczących przypisanego zakresu czynności
   oraz przekazywanie tych planów na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji
   i zamówień publicznych.
  23. Wyszukiwanie wszelkich możliwości pozyskiwania środków pomocowych.
  24. Uaktualnianie baz zbiorów danych prowadzonych w formie elektronicznej zgodnie
   z instrukcją kancelaryjną.
  25. Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  26. Sprawowanie zastępstwa na stanowisku ds. współpracy z Unią Europejską, promocji gminy, obsługi organów gminy i jednostek pomocniczych, działalności gospodarczej oraz sportu i rekreacji.
  27. Sprawowanie zastępstwa w sprawach z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.
  28. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

    

  Zakres zadań zastępuje dotychczasowy i obowiązuje od dnia 17.01.2020 r.