Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Urszula Krysiak
Komórka organizacyjna
 • Stanowisko ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami
Stanowisko

Inspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami

Telefon:
542722302 w. 20
Adres email:
Godziny przyjęć i numer pokoju:

Nr Pokoju 8

godziny przyjęć: 7.30 do 15.30

Obowiązki:
 1. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie
 2. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na przystanku PKS w Konecku oraz
  w poszczególnych sołectwach, realizacja spraw związanych z uchwałą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
 3. Kontrola wykonywania zleconych usług komunalnych oraz sprawowanie nadzoru funkcjonalnego w związku z obsługą gminy przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych i stałych.
 4. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie gospodarki odpadami oraz zakupów z tym związanych.
 5. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami.
 6. Prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

a)      rejestracja deklaracji,

b)      wprowadzanie zmian w deklaracjach dotyczących wysokości opłat,

c)      prowadzenie postępowań administracyjnych dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Wydawanie decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Przekazywanie do referatu księgowości informacji o wysokości należności z tytułu gospodarowania odpadami.
 3. Tworzenie zestawień nieruchomości podlegających systemowi gospodarki odpadami.
 4. Nadzór i kontrola nieruchomości niezamieszkałych pod kątem gospodarki odpadami.
 5. Odpowiedzialność za statystykę gospodarki odpadami w gminie.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska a w szczególności:

a)      zapewnienie niezbędnych warunków dla ochrony środowiska przed odpadami,

b)      lokalizacja dzikich wysypisk, wydawanie nakazu ich likwidacji.

 1. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości i informacji w zakresie gospodarki ściekowej.
 2. Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej.
 3. Prowadzenie ewidencji pozwoleń na gospodarowanie odpadami.
 4. Prowadzenie ewidencji pozwoleń na zbiór i transport odpadów.
 5. Aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Współpraca ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej w zakresie gospodarki odpadami.
 7. Organizowanie prac związanych z konserwacją i eksploatacją urządzeń kanalizacji sanitarnej.
 8. Wystawianie faktur VAT za odbiór ścieków sanitarnych.
 9. Tworzenie zestawienia faktur VAT ścieków sanitarnych.
 10. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacja sieci kanalizacyjnej.
 11. Prowadzenie kontroli stanu technicznego urządzeń kanalizacji sanitarnej.
 12. Wyszukiwanie wszelkich możliwości pozyskiwania środków pomocowych.
 13. Uaktualnienie baz zbiorów danych prowadzonych w formie elektronicznej zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 14. Sprawowanie zastępstwa na stanowisku ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i rolnictwa.
 15. Sprawowanie zastępstwa na stanowisku ds. obsługi stypendiów socjalnych, pozyskiwania środków pozabudżetowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 16. Przygotowanie dokumentacji do archiwum zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 17. Odpowiedzialność materialna za przekazane składniki majątkowe ujęte w księgach inwentarzowych.
 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.