Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Monika Iwińska
Komórka organizacyjna
 • Stanowisko d/s współpracy z Unią Europejską, promocji gminy, obsługi organów gminy i jednostek pomocniczych, działalności gospodarczej oraz sportu i rekreacji
Stanowisko

Inspektor

Adres email:
Godziny przyjęć i numer pokoju:

pokój nr 11

Obowiązki:
 1. I.                Zakres zadań:

 

 1. Odpowiedzialność za kontakty zagraniczne, w tym prowadzenie korespondencji
  w języku obcym z krajami Unii Europejskiej.
 2. Współpraca z Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza”.
 3. Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej, a w szczególności:

a) odpowiedzialność za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu
oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,

b) dokonywanie zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu.

 1. Odpowiedzialność za aktualizację strony internetowej gminy.
 2. Przygotowywanie i obróbka materiałów graficznych zamieszczanych na stronie internetowej gminy.
 3. Przygotowywanie i obróbka informacji zamieszczanych na stronie internetowej gminy.
 4. Odpowiedzialność za aktualizację tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Konecku.
 5. Odpowiedzialność za aktualizację tablicy „Gmina Koneck kupię – sprzedam”.
 6. Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.
 7. Organizacja akcji promocyjnych i reklamowych gminy.
 8. Odpowiedzialność za zakupy materiałów promujących gminę, opracowywanie ich projektów oraz rozpowszechnianie.
 9. Wykonywanie prac związanych z dokumentacją fotograficzną gminy,
  po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym merytorycznie
  za daną sprawę.
 10. Współpraca z mediami, w tym przesyłanie artykułów, zdjęć, kondolencji,
  po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym merytorycznie
  za daną sprawę.
 11. Obsługa techniczno - kancelaryjna organów gminy.
 12. Prowadzenie Biura Rady Gminy.
 13. Przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji wpływającej
  i wychodzącej  do Biura Rady Gminy.
 14.  Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z sesyjną działalnością rady gminy, sporządzanie protokołu z sesji, przekazywanie uchwał do odpowiednich organów oraz  przekazywanie wniosków i interpelacji do realizacji.
 15. Prowadzenie rejestru uchwał rady gminy i zarządzeń wójta gminy oraz publikacja ich w Biuletynie Informacji Publicznej.
 16. Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 17. Prowadzenie rejestrów oświadczeń majątkowych składanych przez radnych gminy
  i pracowników urzędu gminy, publikacja ich w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywanie do odpowiednich organów.
 18. Współpraca z właściwym urzędem skarbowym w zakresie składanych oświadczeń majątkowych.
 19. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 20. Prowadzenie rejestru zbiórek publicznych.
 21. Pełnienie funkcji zarządcy na portalu sprawozdawczym GUS.
 22. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja regulaminu organizacyjnego urzędu gminy.
 23. Odpowiedzialność za sprawy związane z organizacją wyborów sołtysów.
 24. Współpraca z pełnomocnikiem do spraw wyborów w zakresie organizacji wyborów
  samorządowych, Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP oraz do Europarlamentu.
 25.  Przyjmowanie oraz przesyłanie zgłoszeń do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, w tym wniosków o wpis do CEIDG, wniosków o zmianę wpisu w CEIDG, wniosków o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG.
 26. Prowadzenie rejestru zgłoszeń do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
 27. Prowadzenie korespondencji dot. CEIDG.
 28. Nadzór i koordynowanie zadań związanych z pracą placówek handlowych
  i usługowych.
 29. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

a)     wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,

b)     wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c)     wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, 

d)     wydawanie zezwoleń jednorazowych,

e)     prowadzenie rejestru oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w danym roku kalendarzowym,

f)      udział w opracowywaniu i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania   problemów alkoholowych,

g)      kontrola zasad i warunków sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych,

h) współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków.
 2. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz opracowywanie określonych analiz
  i sprawozdań dotyczących w/w spraw.
 3. Prowadzenie rejestru petycji, postulatów i inicjatyw obywateli.
 4. Opracowywanie i zabezpieczenie realizacji kalendarza imprez sportowych i sportowo
  – rekreacyjnych.
 5. Nadzór i kontrola nad działalnością i zadaniami realizowanymi na boisku Orlik.
 6. Koordynowanie pracy animatorów zatrudnionych na boisku Orlik, w tym rozliczanie ich pracy, zatwierdzanie raportów miesięcznych i rocznych.
 7. Wyszukiwanie wszelkich możliwości pozyskiwania środków pomocowych.
 8. Uaktualnianie baz zbiorów danych prowadzonych w formie elektronicznej zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną.
 9. Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 10. Sprawowanie zastępstwa na stanowisku ds. kadr, oświaty i obsługi kancelaryjnej.
 11. Sprawowanie zastępstwa na stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 12. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

 

Zakres zadań obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.