Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Koneck
Urząd Gminy Koneck
Adres:  
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck
Telefon:  
(054) 272 23 02
Fax:  
(054) 272 23 02 w. 10
E-mail:  
ugkoneck@koneck.eu

Skarbnik Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marlena Kisielewska Stanowisko: Skarbnik Gminy
Obowiązki:

Obowiązki i kompetencje skarbnika gminy pełniącego jednocześnie funkcję kierownika referatu finansowego.

1. obowiązki skarbnika:

 • opracowywanie projektu budżetu gminy i przedstawianie go wójtowi gminy oraz na sesji rady gminy do zatwierdzenia,
 • realizowanie budżetu gminy,
 • przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy,
 • dokonywanie analizy budżetu gminy i bieżące informowanie wójta o jego realizacji oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
 • dokonywanie kontroli finansowej, przygotowywanie i organizowanie w tym celu obiegu dokumentów finansowych,
 • opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
 • zatwierdzanie dokumentów finansowych do wypłaty,
 • dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych,
 • zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
 • kontrasygnata czynności finansowych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • realizowanie ustawy o finansach publicznych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

2. Obowiązki kierownika referatu:

 • kierowanie i koordynowanie całokształtem pracy referatu i ponoszenie odpowiedzialności za wyniki tej pracy,
 • przygotowywanie projektu szczegółowego podziału czynności dla pracowników referatu,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami realizującymi zadania z zakresu finansów publicznych,
 • wstępne aprobowanie projektów załatwiania spraw/ decyzji, materiałów, sprawozdań, analiz opracowanych przez tych pracowników/ oraz przedstawianie ich do ostatecznej aprobaty,
 • przeprowadzanie szkoleń oraz udzielanie instruktażu na poszczególnych stanowiskach w referacie,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami referatu,
 • przyjmowanie sprawozdań finansowych od pracowników odpowiedzialnych za ich sporządzanie,
 • kontrolowanie tych sprawozdań pod względem zgodności, prawidłowości i przesyłania do jednostki nadrzędnej,
 • przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji i jej prowadzenie aż do zakończenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym prawa zamówień publicznych) w zakresie: kredytów, pożyczek, lokat terminowych, obsługi bankowej itp.
 • wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo urzędu,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Urzędem Skarbowym,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych dla gminy,
 • odpowiedzialność za uaktualnianie w referacie finansów baz zbiorów danych prowadzonych w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
1
Mariola Rynicka Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:542722302 w. 13
Email:
[2006-2010] 2
Mariola Rynicka Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:542722302 w. 13
Email:
[2010-2014] 3
Mariola Rynicka Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:542722302 w. 13
Email:
[2014-2018] 4
Anna Gawrońska Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon:542722302 w. 13
Email:
[2018-2023] 5
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność